Инвеститори

Съгласно Устава на "Дружба" АД, дружеството има едностепенна система на управление.

Органите на Акционерно дружество "Дружба" са Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите.

Важни документи

Политика за възнагражденията на членовете на СД

Акциите на "Дружба" АД са безналични, поименни, с право на глас. Всяка акция дава на притежателя си право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Дружеството е с капитал 204 895 лв., разпределени в 204 895 бр. поименни акции с номинална стойност 1 лв.

2013                             Не се разпределя дивидент

2014                             Не се разпределя дивидент

2015                             Не се разпределя дивидент

Протокол от редовно ОСА  проведено на  03.08.2022 г.

Предстоящи ОСА

Поканата и материалите за извънредно общо събрание на акционерите на Дружба АД, което ще се проведе на 03.08.2022 г.

 1. Покана за редовно ОСА
 2. Дневен ред
 3. Покана за ОСА, публикуване в Търговския регистър
 4. Предложения на СД до ОСА
 5. Образец на пълномощно
 6. Протокол на СД
 7. Информация, относно правото на акционерите да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения
 8. Условия и ред за получаване на пълномощни чрез електронни средства
 9. Правила за гласуване по чл. 115, ал. 2, т. 8 от ЗППЦК
 10. Декларация_114b (1) ЗППЦК
 11. Декларация_116a (2) ЗППЦК
 12. Декларация_237 (3) ТЗ_
 13. Декларация 234 ТЗ
 14. Свидетелство за съдимост

Протокол от редовно ОСА  проведено на  03.06.2022 г.

Предстоящи ОСА

Поканата и материалите за редовно общо събрание на акционерите на Дружба АД, което ще се проведе на 03.06.2022 г.

 1. Покана за редовно ОСА
 2. Дневен ред
 3. Покана за ОСА, публикуване в Търговския регистър
 4. Предложения на СД до ОСА
 5. Доклад на СД за дейността през 2021 г.;Годишен финансов отчет за 2021 г;Доклад на независимия одитор за извършената проверка на ГФО за 2021 г;Декларация по чл.100н ал.3 и ал.4 от ЗПППЦК; Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на СД;Декларация за корпоративно управление 2021 г.
 6. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2021г.
 7. Отчет за дейността на ОК през 2021г.
 8. Образец на пълномощно
 9. Протокол на СД
 10. Информация, относно правото на акционерите да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения
 11. Условия и ред за получаване на пълномощни чрез електронни средства
 12. Правила за гласуване по чл. 115, ал. 2, т. 8 от ЗППЦК

Протокол от редовно ОСА проведено на 04.06.2021 г.

Предстоящи ОСА

Покана и материали за редовно общо събрание на акционерите на Дружба АД, което ще се проведе на 04.06.2021 г.

 1. Покана за редовно ОСА
 2. Дневен ред
 3. Покана за ОСА, публикуване в Търговския регистър
 4. Предложения на СД до ОСА
 5. Доклад на СД за дейността през 2020 г.
 6. Годишен финансов отчет за 2020 г
 7. Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет 2020 г.
 8. Доклад на независимия одитор за извършената проверка на ГФО за 2020 г
 9. Декларация по чл.100н ал.3 и ал.4 от ЗПППЦК
 10. Декларация за корпоративно управление 2020 г.
 11. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на СД
 12. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2020 г.
 13. Отчет за дейността на ОК през 2020г.
 14. Образец на пълномощно
 15. Протокол на СД
 16. Информация, относно правото на акционерите да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения
 17. Условия и ред за получаване на пълномощни чрез електронни средства
 18. Декларация_114b (1) ЗППЦК_Иван Тодоров
 19. Декларация_114b (1) ЗППЦК_Христилиан Манолов
 20. Декларация_114b (1) ЗППЦК_Людмил Недев
 21. Декларация_114b (1) ЗППЦК_Красимир Николов
 22. Декларация_116a (2) ЗППЦК_Христилиан Манолов
 23. Декларация_116a (2) ЗППЦК_Красимир Николов
 24. Декларация_237 (3) ТЗ_Иван Тодоров
 25. Декларация_237 (3) ТЗ_Христилиан Манолов
 26. Декларация_237 (3) ТЗ_Людмил Недев
 27. Декларация_237 (3) ТЗ_Красимир Николов
 28. Декларация 234 ТЗ_Иван Тодоров
 29. Декларация 234 ТЗ_Христилиан Манолов
 30. Декларация 234 ТЗ_Людмил Недев
 31. Декларация 234 ТЗ_Красимир Николов
 32. Свидетелство за съдимост на Иван Тодоров
 33. Свидетелство за съдимост на Людмил Недев
 34. Свидетелство за съдимост на Красимир Николов
 35. Свидетелство за съдимост на Христилиан Манолов
 36. Правила за гласуване по чл. 115, ал. 2, т. 8 от ЗППЦК
 37. Политика за възнагражденията
 38. Доклад на СД за дейността през 2019 г.
 39. Коригиран Годишен финансов отчет за 2019 г
 40. Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет 2019 г.
 41. Доклад на независимия одитор за извършената проверка на ГФО за 2019 г
 42. Становище корекция на ГФО 2019 г.

Протокол от редовно ОСА проведено на 30.06.2020 г.

Протокол от редовно ОСА проведено на 30.06.2020 г.

Предстоящи ОСА

Покана и материали за редовно общо събрание на акционерите на Дружба АД, което ще се проведе на 30.06.2020 г.

Протокол от редовно ОСА проведено на 15.05.2019 г.

Поканата и материалите за редовно общо събрание на акционерите на "Дружба" АД, което ще се проведе на 15.05.2019 г.

Покана за редовно ОСА
Покана за ОСА, публикуване в Търговския регистър
Предложения на СД до ОСА
Доклад на СД за дейността през 2018 г.
Годишен финансов отчет за 2018 г.
Доклад на независимия одитор за извършената проверка на ГФО за 2018 г.
Доклад на СД относно прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на СД
Доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2018 г.
Образец пълномощно
Отчет за дейността на одитния комитет през 2018 г.
Предложение от миноритарните акционери по чл. 223а, ал. 1 и 2 от Търговския закон
Придружително писмо
Декларация по чл.223 а от ТЗ
Протокол на СД
Информация, относно правото на акционерите да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения
Условия и ред за получаване на пълномощни чрез електронни средства
Свидетелство за съдимост – Николов
Свидетелство за съдимост – Манолов
Декларация по чл.237 ал.3 от ТЗ –Николов
Декларация по чл.237 ал.3 от ТЗ –Манолов

Протокол от редовно ОСА, проведено на 19.06.2018 г.

Предстоящи ОСА

Поканата и материалите за редовно общо събрание на акционерите на "Дружба" АД, което ще се проведе на 19.06.2018 г.

Покана за редовно ОСА
Покана за ОСА, публикуване в Търговския регистър
Предложения на СД до ОСА
Доклад на СД за дейността през 2017 г.
Годишен финансов отчет за 2017 г.
Доклад на независимия одитор за извършената проверка на ГФО за 2017 г.
Доклад на СД относно прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на СД
Доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2017 г.
Образец пълномощно
Протокол на СД
Информация, относно правото на акционерите да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения
Условия и ред за получаване на пълномощни чрез електронни средства

Протокол от извънредно ОСА, проведено на 23.03.2018 г.

Предстоящи ОСА

Писмени материали за извънредно общо събрание на акционерите на "Дружба" АД, гр. Разград насрочено за 23.03.2018 г.

Покана за извънредно ОСА
Покана за извънредно ОСА, публикувана в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ
Предложения на СД до извънредно ОСА
Образец пълномощно
Протокол на СД
Информация, относно правото на акционерите да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения
Условия и ред за получаване на пълномощни чрез електронни средства
Дневен ред

Протокол от ОСА, проведено на 30.05.2017 г.

Предстоящи ОСА

Поканата и материалите за редовно общо събрание на акционерите на "Дружба" АД, което ще се проведе на 30.05.2017 г.

Покана за редовно ОСА
Покана за ОСА, публикуване в Търговския регистър
Предложения на СД до ОСА
Доклад на СД за дейността през 2016 г.
Годишен финансов отчет за 2016 г.
Доклад на независимия одитор за извършената проверка на ГФО за 2016 г.
Доклад за дейността на Одитния комитет за 2016 г.
Доклад на СД относно прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на СД
Доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2016 г.
Образец пълномощно
Протокол на СД
Информация, относно правото на акционерите да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения
Условия и ред за получаване на пълномощни чрез електронни средства

Протокол от извънредно Общо събрание

Протокол от непроведено извънредно ОСА на 20.10.2016 г.

Констативен протокол

"Дружба" АД уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че извънредното общо събрание на "Дружба" АД, предвидено за 20.10.2016 година, поради липса на кворум, ще се проведе на 07.11.2016, в 14:30 часа на същото място и при предварително оповестения в поканата му дневен ред и същите проекти за решения. Регистрацията за събранието ще се извърши от 13:15 до 14:15 часа в деня и на мястото за провеждането му.

Предстоящи ОСА

Писмени материали за извънредно общо събрание на акционерите на Дружба АД, гр. Разград насрочено за 20.10.2016 г.

Поканата и материалите за извънредно общо събрание на акционерите на "Дружба" АД, което ще се проведе на 20.10.2016 г.

Покана за извънредно ОСА
Покана за извънредно ОСА, публикуване в Търговския регистър
Мотивиран доклад
Образец пълномощно
Протокол на СД
Информация, относно правото на акционерите да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения
Условия и ред за получаване на пълномощни чрез електронни средства

Писмени материали за извънредно общо събрание на акционерите на Дружба АД, гр. Разград насрочено за 20.10.2016 г.

Протоколи

Протокол от ОСА 2015 год.
Протокол от ОСА 2016 год.

Поканата и материалите за редовно общо събрание на акционерите на "Дружба" АД, което ще се проведе на 31.05.2016 г.

Доклад на СД относно прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на СД
Доклад на независимия одитор за извършената проверка на ГФО за 2015 г
Доклад за дейността на Одитния комитет за 2015 г.
Доклад на СД за дейността през 2015 г.
Годишен финансов отчет за 2015 г.
Информация, относно правото на акционерите да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения
Предложения на СД до ОСА
Образец пълномощно
Покана за редовно ОСА
Протокол на СД
Покана за ОСА, публикуване в Търговския регистър
Доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2015 г.
Условия и ред за получаване на пълномощни чрез електронни средства

За контакти:

e-mail: it@drouzhba.eu

тел.: 084 660 688

моб. тел.: 0887 573 527

Одитори

Общото събрание на акционерите на "Дружба" АД проведено на 03.06.2022 г. избира и назначава за 2022 г. препоръчаното от одитния комитет одиторско дружество „Абагар oдит” ООД с рег. № 164 на ИДЕС, чрез регистриран одитор Блага Иванова Събева.

Статут на Одитен комитет на “Дружба” АД

Финансови отчети 2022г.

Финансов отчет към 31.12.2022 г. Изтегли (.zip)

Финансов отчет към 30.09.2022 г. Изтегли (.zip)

Финансов отчет към 30.06.2022 г. Изтегли (.zip)

Финансов отчет към 31.03.2022 г. Изтегли (.zip)

Финансови отчети 2021г.

Годишен одитиран финансов отчет към 31.12.2021г. Изтегли (.zip)

Финансов отчет към 31.03.2021 г. Изтегли (.zip)

Финансов отчет към 30.06.2021 г. Изтегли (.zip)

Финансов отчет към 30.09.2021 г. Изтегли (.zip)

Финансов отчет към 31.12.2021 г. Изтегли (.zip)

Финансови отчети 2020г.

Годишен одитиран финансов отчет към 31.12.2020г. Изтегли (.zip)

Финансов отчет към 31.03.2020 г.Изтегли (rar)

Финансов отчет към 30.06.2020 г.Изтегли (rar)

Финансов отчет към 30.09.2020 г.Изтегли (rar)

Финансов отчет към 31.12.2020 г.Изтегли (rar)

Финансови отчети 2019г.

Коригиран Годишен одитиран финансов отчет към 31.12.2019 г. Изтегли (.rar)

Годишен одитиран финансов отчет към 31.12.2019г. Изтегли (.rar)

Финансов отчет към 31.12.2019 г.Изтегли (rar)

Финансов отчет към 30.09.2019 г. Изтегли (.rar)

Финансов отчет към 30.06.2019 г.Изтегли (.rar)

Финансов отчет към 31.03.2019 г.Изтегли (,rar)

Финансови отчети 2018г.

Годишен одитиран финансов отчет към 31.12.2018г.

Изтегли част първа (.rar) Изтегли част втора (.rar)

Финансов отчет към 31.12.2018 г. Изтегли (.rar)

Финансов отчет към 30.09.2018 г. Изтегли (.rar)

Финансов отчет към 30.06.2018 г.Изтегли (.rar)

Финансов отчет към 31.03.2018 г. Изтегли (.rar)

Финансови отчети 2017г.

Годишен одитиран финансов отчет към 31.12.2017г.

Изтегли (.zip)

Финансов отчет към 31.12.2017 г. Изтегли (.rar)

Финансов отчет към 30.09.2017 г. Изтегли (.rar)

Финансов отчет към 30.06.2017 г. Изтегли (.rar)

Финансов отчет към 31.03.2017 г.Изтегли (.rar)

Финансови отчети 2016г.

Годишен одитиран финансов отчет към 31.12.2016г.

Изтегли (.rar)

Финансов отчет към 31.12.2016 г. Изтегли (.rar)

Финансов отчет към 30.09.2016 г. Изтегли (.rar)

Финансов отчет към 30.06.2016 г. Изтегли (.rar)

Финансов отчет към 31.03.2016 г. Изтегли (.rar)

Финансови отчети 2015г.

Годишен одитиран финансов отчет към 31.12.2015г.

Изтегли (.rar)

Финансов отчет към 31.12.2015 г. Изтегли (.rar)

Финансов отчет към 30.09.2015 г. Изтегли (.rar)

Финансов отчет към 30.06.2015 г. Изтегли (.rar)

Финансов отчет към 31.03.2015 г. Изтегли (.rar)

Финансови отчети 2014г.

Годишен одитиран финансов отчет към 31.12.2014г.

Изтегли (.rar)

Финансов отчет към 31.12.2014 г. Изтегли (.rar)

Финансов отчет към 30.09.2014 г. Изтегли (.rar)

Финансов отчет към 30.06.2014 г. Изтегли (.rar)

Финансов отчет към 31.03.2014 г. Изтегли (.rar)

Финансови отчети 2013г.

Годишен одитиран финансов отчет към 31.12.2013г.

Изтегли (.rar)

Финансов отчет към 31.12.2013 г. Изтегли (.rar)

Финансов отчет към 30.09.2013 г. Изтегли (.rar)

Финансов отчет към 30.06.2013 г. Изтегли (.rar)

Финансов отчет към 31.03.2013 г. Изтегли (.rar)

Финансови отчети 2012г.

Годишен одитиран финансов отчет към 31.12.2012г.

Изтегли (.rar)

Финансов отчет към 31.12.2012 г. Изтегли (.rar)

Финансов отчет към 30.09.2012 г. Изтегли (.rar)

Финансов отчет към 30.06.2012 г. Изтегли (.rar)

Финансов отчет към 31.03.2012 г. Изтегли (.rar)